Jalostuksen tavoiteohjelma


JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) ON TIETOPAKETTI RODUN OMINAISUUKSISTA JA JALOSTUKSESTA 
Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. 

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. 

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. 

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa. Koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa. Tarvittaessa rotujen monimuotoisuutta voidaan lisätä roturisteytysten avulla.
                                                                                                            (Suomen kennelliitto)
Tutustu tästä rotumme hyväksyttyyn JTO :hon


Kääpiöbullterrierirodun voimassaoleva PEVISA:

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla LAD- (bullterrieri, kääpiöbullterrieri) - ja LP (kääpiöbullterrieri) – geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen parituskumppanin kanssa. 
Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. 

Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-kantajia, ei rekisteröidä.
Pevisa astuu voimaan 1.7.2021